آب و هوا و شاخص های آلودگی در جزیره قبرس

مطالعات موردی

آب و هوا و شاخص های آلودگی در جزیره قبرس

قبرس شمالی به طور متوسط سالانه 340 روز دارای آب و هوای آفتابی همراه با نسیم های معتدل و مدیترانه ای و بدون هرگونه آلودگی هوا بوده است.

و هوا و شاخص های آلودگی در جزیره قبرس

آب و هوای جزیره قبرس

قبرس شمالی به طور متوسط سالانه 340 روز دارای آب و هوای آفتابی همراه با نسیم های معتدل و مدیترانه ای و بدون هرگونه آلودگی هوا بوده و با توجه به این نکته که گرم ترین دمای زمستان را در هر نقطه از منطقه اروپایی ارائه می دهد ، از دیرباز مورد توجه خاص قاره اروپا بوده است.

بر اساس گزارش سالیانه آب و هوای اتحادیه اروپا و آژانس محیط زیست اروپا (EEA) در سال 2020 ، قبرس دارای بالاترین کیفیت آبهای ساحلی در اتحادیه اروپا با 99.1 درصد است. این درصدها عبارتند از قبرس (99.1) ، اتریش (98.5 درصد) ، مالت (97.7 درصد) ، یونان (95.7 درصد) و کرواسی (95.6).

و هوا و شاخص های آلودگی در جزیره قبرس
و هوا و شاخص های آلودگی در جزیره قبرس 1