پیشنهادهای ویژه برای شما

جشنواره زمستانه شرکت بازرگان شروع شد

  • 6 ماه اسکان رایگان
  • 6 ماه هزینه زندگی با توجه به حقوق پایه اداره کار
  • تنفس در پرداخت اقساط به مدت 6 ماه
  • 5 سال بیمه خدمات درمانی برای همه اعضای خانواده که شامل دارو و استفاده از مراکز خصوصی می‌باشد