یکی از کشورهای دارای حداقل مالیات (0.5 درصد مالیات ثبت ملک)