هزینه زندگی پایین (هزینه های روزمره به لیر ترکیه می باشد)