درآمد از طريق اجاره ملك با گارانتى ٧ درصد از مبلغ ملك