حفظ ارزش پول سرمایه گذاری شده با واحد پولی پوند انگلیس