اخذ اقامت خانوادگی قبرس شمالی تنها با پرداخت 30 % از مبلغ ملک خریداری شده و انتقال قطعی سند مالکیت