دسته بندی نشده

77

هرآن چیزی که باید از قبرس شمالی بدانید!

فرهنگ قبرس شمالی فرهنگ قبرس شمالی الگوی فعالیت انسانی و نمادگرایی است که با قبرس شمالی و قبرس ترکها مرتبط است. این فرهنگ دارای عناصر قابل توجهی است که تحت تاثیر فرهنگ ترکیه بوده و یا با فرهنگ ترک توسعه یافته است، اما این عناصر با فرهنگ منحصر به فرد…
ادامه مطلب