پیدایش حوزه های نفت و گاز جزیره قبرس

مطالعات موردی

آینده استثنایی با پیدایش حوزه های نفت و گاز جزیره قبرس

با توجه به کشفیات اولیه صورت گرفته در دو سال اخیر در بحث صنایع نفت و گاز توسط شرکت آمریکایی ExxonMobil تمام توجهات جهانی بخصوص قاره اروپا به جزیره قبرس معطوف گردید به دلیل اینکه اعلام شد قبرس سومین ذخایر بزرگ گاز جهان را در اختیار دارد و میتواند بزرگترین تامین کننده گاز اروپا باشد.

های نفت و گاز جزیره قبرس

ذخایر بزرگ در جهان

فقط بلوک شماره 10 بررسی شده، حاوی حدود 142 الی 227 میلیارد مترمکعب گاز میباشد که نشان دهنده پتانسیل عظیمی از منابع نفت و گاز در محدوده قبرس و دریای مدیترانه می باشد که به تنهایی قادر خواهد بود آینده جزیره قبرس را در سال های آتی متحول نماید.

پس از اکتشاف اولیه، شرکت های اکتشافی نفت و گاز از کشورهای مختلف به منظور سهیم شدن در آینده این حوزه وارد میدان شده اند تا بتواننند شریکی مناسب برای قبرس باشند.

استثنایی با پیدایش حوزه های نفت و گاز جزیره قبرس
استثنایی با پیدایش حوزه های نفت و گاز جزیره قبرس 2